Kategorie: Standardy mieszkaniowe

STRUMIEŃ ŚMIECI

Strumień śmieci miejskich jest ogromny i przybiera z roku na rok. Powiększają się ob­szary pokryte wysypiskami wokół wielkich miast, choć tu i ówdzie powstają zakłady utylizacyjne lub spalarnie śmieci, których ubocznym produktem jest energia elektryczna i materiały budowlane produkowane przy

DUŻY ROZWÓJ

W ostatnim półwieczu nastąpił duży ilościo­wy i jakościowy rozwój zasilających instalacji energety c znyc h, tzn. dostarczających rozmaite nośniki do domów i mieszkań. Przez wiele tysiącleci jedynymi nośnikami energii me­chanicznej wykorzystywanymi w budynkach były woda i wiatr. Pierwszą nowoczesną insta­lacją

NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECHNIONE

Najbardziej rozpowszechnioną ze wszystkich instalacji zasilających mieszkania w miastach i na wsi jest instalacja elektryczna. Po­siada ją prawie 100% mieszkań w miastach i bez mała 90% na wsi. Głównym celem poboru mocy elektrycznej jest dotychczas oświetlenie domo­we, choć w bilansie

W WIELU DOMACH

W związku z tym w wielu do­mach przekroje przewodów są niewystarczające i masowa wymiana instalacji elektrycznych sta­je się koniecznością. Tylko w niewielkim stop­niu łagodzi to fakt, że lampy jarzeniowe, zuży­wając znacznie mniej mocy, dają tak samo jas­ne oświetlenie jak ich

ZNANE I STOSOWANE

Urządzenia takie są już dzi­siaj znane i stosowane, np. w technice kosmicz­nej, lecz ich koszt uniemożliwia oczywiście sze­rokie wykorzystywanie. W pełni anachroniczny jest dzisiaj powszech­nie stosowany u nas sposób wykonywania do­mowych sieci i instalacji elektrycznych. Podob­nie jak w domowych instalacjach wodnych

INSTALACJE ENERGETYCZNE

Do instalacji energetycznych należą oczywiś­cie sieci rozprowadzające czynnik grzejny, np. ciepłą wodę, parę, o których była mowa przy sprawach ogrzewania. Można przewidzieć, że stopniowo również inne rodzaje’ zasilania, sto­sowane obecnie w zakładach przemysłowych, znajdą zastosowanie w budynkach mieszkal­nych, zwłaszcza budynkach

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacje elektryczne „słaboprądowe” obej­mują wszelkie sieci sygnalizacyjne i telekomuni­kacyjne. W przyszłości będą one miały niewąt­pliwie charakter powszechny i pozwolą także w Polsce uniknąć takich technicznych i eko­nomicznych dziwolągów, jak indywidualne za­kładanie anten telewizyjnych i radiowych, tele­fonów itd.Do urządzeń instalacyjnych zalicza

NIEKTÓRE Z URZĄDZEŃ

Niektóre z tych urządzeń miały przy tym wielowiekową tradycję. Tym bardziej musi zdumiewać, że w epokę obecnej rewolucji urba­nizacyjnej ludzkość wkroczyła w sytuacji, kie­dy osiągnięcia tej techniki są dalekie od upo­wszechnienia. Nawet w kraju stosunkowo wy­soko rozwiniętym, jakim jest Polska,

WIELOKROTNE PRÓBY

Produkcją tych aparatów zajmuje się wiele gałęzi prze­mysłu, co utrudnia ujednolicenie ich jakości i koordynację wymiarów między sobą oraz w stosunku do elementów budowlanych. Pewne wyniki daje tutaj normalizacja, lecz bardzo często nie podąża ona za zmianami techniczny­mi i staje

POD WZGLĘDEM UŻYTKOWYM

W mieszkaniach zaopatrzonych w kanalizację i wodociąg elementy składające się na zespól sanitarno-higieniczny, tzn. ustęp, łazienka, ewentualnie wyodrębnione pomieszczenie do prania, a czasami i kuchnia, są umieszczone w bezpośrednim wzajemnym powiązaniu i two­rzą tzw. mokrą strefę mieszkania. Przemawiają za tym

MISKA KLOZETOWA

Spłukiwane wc, czyli miska klozetowa wraz z aparatem płuczącym, należy dzisiaj do stan­dardowego wyposażenia mieszkania uważanego za nowoczesne i komfortowe, choć za często za­pomina się o fakcie, że tylko mniejszość ludnoś­ci Polski korzysta z tego udogodnienia. Może to jest przyczyną,

PODOBNA ROZBIEŻNOŚĆ

Podobna rozbieżność występuje między po­glądem na niezbędność łazienki jako składnika nowoczesnego mieszkania a jej rzeczywistym upowszechnieniem. Najlepiej ilustruje to tabli­ca 5. Z tablicy tej widać, że nawet w najwyżej rozwiniętych gospodarczo krajach europejskich tylko wodociąg w obrębie mieszkania ma cechy